หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
Nongnasang Subdistrict Administrative Organization
 

นางอุษา กำลังศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-051-700
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
 
ตำบลหนองนาแซง ครั้งสมัยรัชการที่ 5 การปกครองได้มีการเปลี่ยนแปลงมีการกระจายอำนาจ การปกครองสู่ท้องถิ่น และให้มีผู้เป็นหัวหน้า ในหมู่บ้านตำบลขึ้นในขณะนั้น
ในปี พ.ศ. 2458 ตั้งขุนวิชัย (ตุ่ย) เป็นกำนันคนแรกของตำบลหนองนาแซง มีการปกครอง รวม 5 หมู่บ้าน
คือบ้านหนองนาแซง บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านสัมพันธ์ บ้านกุดละลม และบ้านขวาน้อย โดยเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นและได้ตั้งชื่อของตำบล
ว่าตำบลหนองนาแซง โดยขุนนาแซง เป็นผู้ปกครองตำบลขณะนั้น
“ขุนนาแซง” เดิมชื่อว่า สี
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
ตำบลหนองนาแซง ครั้งสมัยรัชการที่ 5 การปกครองได้มีการเปลี่ยนแปลงมีการกระจายอำนาจ การปกครองสู่ท้องถิ่น และให้มีผู้เป็นหัวหน้า ในหมู่บ้านตำบลขึ้นในขณะนั้น
ในปี พ.ศ. 2458 ตั้งขุนวิชัย (ตุ่ย) เป็นกำนันคนแรกของตำบลหนองนาแซง มีการปกครอง รวม 5 หมู่บ้าน
คือบ้านหนองนาแซง บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านสัมพันธ์ บ้านกุดละลม
 
และบ้านขวาน้อย โดยเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นและได้ตั้งชื่อของตำบลว่าตำบลหนองนาแซง โดยขุนนาแซง
เป็นผู้ปกครองตำบลขณะนั้น “ขุนนาแซง” เดิมชื่อว่า สี
ปี พ.ศ.2539 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลจัดตั้ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศใน ราชกิจจานุ เบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ด้วยพื้นที่ 28.15 ตารางกิโลเมตร
ปี พ.ศ.2542 ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ อย่างดีมาตลอด แม้จะยังไม่มีสำนักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม ในเบื้องต้นได้เช่าบ้านเอกชนและ อาคารพาณิชย์ของเอกชนเป็นสำนักงานชั่วคราว จากนั้นจึงได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรบนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านกุดละลม หมู่ที่ 3 เนื้อที่ 25 ไร่ เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองนาแซง มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง
 
ที่ตั้ง
 
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง ตั้งอยู่เลขที่ 393 หมู่ที่ 3 บ้านกุด - ละลม ถนนบ้านกุดละลม - บ้านหนองแหน ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ครอบคลุม 12 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 28.15 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 17,593.75 ไร่